Добрият интериорен дизайн

Интериорен дизайн - Studio Interio
Интериорен дизайн | Източник Studio Interio
Интериорният дизайн се отнася до организирането на дадено пространство спрямо неговото функционално и естетическо оформление. Той винаги има две проявления, а именно чисто функционално и естетическо, които винаги вървят заедно и не бива да бъдат подценявани или неглижирани, за да се постигне добър краен резултат. В някои случаи едното може да вземе известен превез над другото, спрямо изискванията на интериорния дизайн и предпочитанията на обитателите, тъй като за едни хора функционалната страна е по-важна, а за други естетическата. В случая няма правилен или грешен интериорен дизайн, а има балансиран и небалансиран такъв.

Какво представлява интериорният дизайн

Добрият интериорен дизайн винаги се отнася до баланса и хармонията на дадено пространство. Интериорният дизайн е не просто подредбата на някакви мебели и обекти в пространството, а се отнася до определени принципи и правила.
Той се отнася до оптималното разпределение и усвояване на пространството според нуждите на неговите обитатели. Но интериорният дизайн е и аранжирането и декорирането на пространството, с оглед на това да пресъздаде определена атмосфера, настроение, емоция. Защото добрият интериорен дизайн вълнува, провокира емоции, предствалява тема на разговор.
Интериорен дизайн - Studio Interior - минимализъм
Интериорен дизайн - добрият интериорен дизайн провокира емоции | Източник Studio Interio

Хармонията в интериорния дизайн

Интериорният дизайн съдържа определени елементи, които го съставляват и начина, по който тези елементи кореспондират и се свързват по между си се отнася до наличието или липсата на хармония.
Елементите, които съставляват интериорния дизайн се отнасят до самото пространство и неговите характеристики, линиите, били те хоризонтални, вертикални или диагонални, но интериорният дизайн се отнася и до другите негови елементи, които одухотворяват пространството, карат го да “оживее“, а именно формите, цветовете, текстурите, темите и мотивите. Много важен елемент в интериорния дизайн е светлината, както естествената, така и изкуствената или привнесената.
Интериорен дизайн - инфографика
Интериорен дизайн - характеристики и елементи | инфографика Studio Interio
Наличието или липсата на естествена директна слънчева светлина или небесна светлина трябва да се вземе пред вид при изготвянето на проект на определен интериорен дизайн. Светлината е особено важна при избора на цветове, както по отношение на избора между светли и тъмни нюанси, така и по отношение избора между студени или топли цветове.

Балансът между цветовете и светлината при интериорния дизайн

За да се постигне балансиран интериорен дизайн е много важно взаимодействието между наличието на естесвена светлина и избора на цветове, както и самите характеристики на светлината, отнасящи се до това дали тя постъпва в помещението директно или индиректно. Още повече, всички знаем, че цветовете се въприемат посредством светлината, за това нейните характеристики определят преднамереното използване в интериорния дизайн на студени или топли цветове. Светлината може изключително да засили даден цвят, което, ако е преднамерен, осъзнат избор по отношение на желан търсен ефект, се отнася до добър интериорен дизайн. Но това може да е и нежелан ефект при неправилен избор и съчетаване на цветове, тонове и нюанси, и тогава инториорният дизайн отсъства или липсва познанието и осъзнатият избор и подборът и изборът на съответните цветове се оказва неподходящ.
Липсата на естествена светлина може и трябва да бъде съобразено с избора на цветовете и допълнено с използването на изкуствена светлина. Изкуствената светлина е друг важен елемент в интериорния дизайн и тя трябва да бъде достатъчна като количество и съобразена като качество (студена или топла) с нуждите на интероирния дизайн и самото пространство, както и дейностите, които ще се извършват в него.
Цветовете са въпрос на личен избор, но този избор по някога може да бъде много труден, особено, когато касае изготвянето на итериорен дизайн. Красив интериорен дизайн може да бъде постигнат както при използването на меки и пастелни цветове, така и при използването на по-контрастни и наситени нюанси и тонове. Каквато и цветова схема да бъде предпочетена, важното е тя да бъде приложена с умение и преднамереност, познвайки и позовавайки се на характеристиките на самите цветове, взаимодействието между тях и емоционалното им въздействие и влияние, което те оказват.
Всеки цвят има определен заряд и внася определено настроение или емоция в пространството, за това според нуждите на интериорния дизайн може да се прибегне преднамерено до използването на определени цветови решения. Така например изборът на някой цветове при изготвянето на интериорен дизайн на определени пространства каквито са спалня, детска стая, заведения за хранене, офис пространства и други, се оказва особено подходящ и стимулира дадени активности, които ще се извършват в тях.

Правила и принципи при интериорния дизайн

Освен елементите на интериорния дизайн, много важен момент при изготвянето на такъв съставляват и принципите, на които той се подчинява, за да се постигне в крайна сметка един балансиран и хармоничен интериорен дизайн.
Освен в някой редки случаи, в които даден принцип може да бъде преднамерено нарушен, което е възможно единствено познавайки много добре тези принципи и правила, с цел постигане на даден ефект в интериорния дизайн, то все пак ние следва да се придържаме към тях.
Балансът в интериорния дизайн се отнася до съчетанието на обектите в пространството и взаймодействието между тях по отношение на техните размери, форми, цветове и пр. Визуално пространството може да натежи, да се усеща небалансирано и дори затормозяващо, когато обектите са неподходящо подбрани по размер спрямо наличното пространство или влизат в несъразмерни взаимоотношения един спрямо друг. Пребиваването в една такава небалансирана среда може да акумулира вътрешно напрежение, източникът на което често пъти остава неосъзнат.
Дори и едно малко пространство подлежи на добър интериорен дизайн, като водещо в случая е да се подберат подходящи по големина и пропорции обекти сами по себе си, но и един спрямо друг. Това показва майсторство в интериорния дизайн и умение да се направи балансирана и хармонична среда, напълно функионално и естетически издържана във всяко едно пространство.
Друг принцип в интериорния дизайн е повторяемостта на дадени елементи, теми, форми, цветове, но иразени майсторски и изкусно, по един “небуквален“ начин, който да зададе определен ритъм в пространството, характеризиращ се с лекота и ефирност при възприемането и осмислянето на самото пространство.
Съразмерният и балансиран интериорен дизайн ще зададе една приятна атмосфера, характеризираща се с лекотата на пребиваването, а повторяемостта на дадени елементи ще гарантира визуалната връзка и свързаност в пространството.
В тази връзка идва и ролята и мястото на акцентът при интериорния дизайн. Именно той е нещото, което приковава погледът и вниманието и създава определен драматичен ефект. Акцентът е особено важен при интериорния дизайн на монохромни и стилистично еднотипни помещения и пространства. Именно той е този, който кара подобен тип пространства да “оживеят“ и да придобият своеобразен облик и характер. Без него интериорният дизайн би бил скучен, еднотипен, монотонен, стерилен, “лишен от живот“.
Всичко казано до тук се отнася до хармонията в интериорния дизайн, която е върховния или крайния резултат, при който всички елементи и принципи на дизайна работят съвместно и взаимодействат помежду си, както и с характеристиките на самото пространство, по един естествен и хармоничен начин, за да подсилят визуалния и емоционален ефект на обитаваното пространство.
Автор: Ирена Румен