Интериорен дизайн на апартамент

Интериорен дизайн на апартамент - Хармонията като основен движещ принцип при създаването на интериорен дизайн на апартамент
Интериорен дизайн на апартамент - Хармония

Същината и философията на интериорния дизайн на апартамент или дадено пространство

Интериорният дизайн на апартамент както и на всяко друго лично или обществено пространство е изкуството и умението да създадем функицонална и красива заобикаляща среда. Промените в начина на живот, в социалните отношения, в технологиите и материалите създават нов поглед, по който се схваща интериорния дизайн на апартамента или обитаваното пространство, тъй като се променя и развива и начина, по който то самото бива обитавано.
Интериорният дизайн на апартаменти, жилищни и обществени пространства се отнася до намирането на хармонията, касаеща всички сетива – визуални, слухови, тактилни, обонятелни.
С промяната в начина на живот и технологиите, се променят и изискванията към интериония дизайн на апартамента и жилищното пространство, необходимо е то да приобщава и взема под внимание все повече функции и възможности, някой от които например са голяма и мултифункционалана кухня, специално дизайннат домашен офис или медийна стая, системи за сигурност и “умен дом“, мултифункционална баня като място за релакс, отмора и спа преживяване и други.
Интериорният дизайн признава, че красотата е есенциална част от ежедневния живот и като такъв, личният интериорен дизайн на апартамента или жилището има съществена роля в живота на своите обитатели. При всеки един дизайн влияние оказват историята, традициите, нравите, природата и колективното признание за красиво и полезно. Интериорният дизайн на апратамент и всяко друго пространство може да следва модата, признава я или я задава. Освен това всеки личен итнериорнен дизайн на апартамент изразява нечии мисли, чувства, мечти и спомени и като такъв, той следва да притежава и някакви индивидуални характеристики черти.

Как да подходим при изготвянето и изпълнението на интеиорен дизайн на апартамент

Интериорен дизайн на апартамент 02
Интериорен дизайн на апартамент - място за релакс и отмора | Източник: Studio Interio
Безспорно интеирорният дизайн на апартамента или жилището на всеки един от нас е много важен и есенциален момент при изпънението на ремонта и обзавеждането на личното пространство, защото всички ние искаме да обитаваме, приятно, красиво, хармонично пространство, в което да се чувставме добре, сигурни и спокойни. Жилището е интимно и лично пространство и осъзнавайки или не, неговата атмосфера и среда на обитаване ни кара да се чувставме по определен начин докато сме там. Така интириорният дизайн на апартамент или дадено пространство може да провокира емоции на щастие и баланс, да ни зареди с определен емоционален заряд, да провоткира и насърчи мисълта, да стимулира творчеството и креативността.
Интериорният дизайн на апартамент трябва да е осмислен и пречупен през нагласите, живота, начинът на обитаване на своите обитатели и разбира се да отразява тяхната персоналност и естетически вкусове и предпочитания. Освен това всеки един интериорен дизайн на апартамент или жилищно пространство трябва да е кохерентен, осмислен през цялостна концепция и свързан чрез отделните си елементи. Затова е много важно при изготвянето и изпълнетието на даден интериорен дизайн на апартамент не просто да съберем някакви неща, които ни харесват и носят посланието за лукс според нас, а да направим такъв избор, при който отделните неща или обекти си кореспондират, общуват по между си и образуват едно цяло смислено единство.
Не е нужно всеки един обект, част от интериорния дизайн на апартамент или жилище, да е зашеметяващ, изключителен и привличащ вниманието сам по себе си. Защото при това положение ще се получи смесица от визуални стимули, объркване на сетивата и в крайна сметка интериорнят дизайн на апартамента или мястото за обитаване ще е небалансиран, нехармоничен, объркващ и неприятен за обитавене.
Неправилно е да оценяваме даден обект или предмет сам по себе си и мислейки, че достатъчно е да ни харесва, той би стоял добре в дадена среда или пространство, в случая в интериорния дизайн на апартамента или жилището ни. Понякога нещо, което не ни се струва привелакетлно само по себе си, би стояло добре, страхотно, би се свързало цялостно с интериорния дизайн на апартамента ни. Важното е отделният предмет или обект да допълни, да се свърже към останалите обекти и елементи в пространството, било то по форма, цвят, големина и пр., за да се постигне един цялостен балансиран и хармоничен интериорен дизайн на апартамент или място за обитаване. При добрият инериерен дизайн на апартамент дори чрез даден предмет или обект можем да подчертаем или да засилим ефекта от някакъв друг елемент на дизайна. Можем да подчертаем дадено пространство, цвят, мотив, форма или обект чрез друг елемент или обект на дизайна. Така постигнатият краен резултат на свързаност и кореспондиране на отделните елементи на дизайна вещае един не просто добър интериорен дизайн на апартамент или жилище, а страхотен и зашеметяващ такъв.

Как да постигнем зашеметяващ интериорен дизайн на апартамент

Интериорен дизайн на апартамент 03
Интериорен дизайн на апартамент - кореспондиране на отделните елементи на дизайна | Източник: Studio Interio
Има определени пространства, малки, тясни, с неправилна форма и определени изпъкнали елементи, които ни се струва, че е невъзможно да се превърнат в едно красиво и вълнуващо място. Тогава инетиорният дизайн на апартамента или мястото за обитаване е още по-труден и прецизен проект, но в никакъв случай невъзможен. Ние можем да направим даден архитектурен елемент или пространство, което не ни харесва, но е там да “изчезне“, да е едва забележимо, подчертавайки друго такова, използвайки ловко и умело елементите и принципите на дизайна. А в определени случаи можем да превърнем и дефектът в ефект, преобразявайки и превръщайки “нещото“ в определен елемент или да го приобщим като част от интериорния дизайн на апартамента или жилището.
Когато се опитваме да постигнем един балансиран и хармоничен интериорен дизайн на апартамент, който вълнува, зашеметява, такъв който е равнозначен на форма на изкуство, е важното да разберем и осмислим свързаността между отедлните елементи, които понякога и несъчетаеми на пръв поглед, образуват едно концептуално и смислово единство, кореспондират и хармонизират по между си по такъв невероятен начин, че ни се струва, че идеално пасват и са създадени точно за това пространство. Ако тази задача е непосилна за някои от вас, а желаете да постигнете безупречен, интригуващ и вълнуващ интериорен дизайн на апартамент или жилище, винаги същестува опцията да се доверите на отличен дизайнер, специалист, специално подбран, който да изпълни това за вас.

Балансът при интериорния дизайн на апартамент

Както вече споменахме по-горе балансът и хармонията са водещи принципи при изготвяне на успешен интериорен дизайн на апартамент или жилище.
Балансът в интеиорния дизайн на апартамент или дадено обитаемо пространство винаги се съотнася към самото това пространство и неговите характеристики, било архитектурните му особености, неговата големина и форма, както и естествената му осветеност. При това при изготвянето на проект за интериорен дизайн на апартамент или помещение, винаги се вземат под внимание височината на тавана и подредбата и големината на съществуващите врати и прозорци или бъдещето им поставяне спрямо характериситките на помещеието и изискванията на осъществявания интериорен дизайн на апартамента или жилището.
Балансът, както и в живота, е водещ принцип и при изготявнето и осъществяването на интериорен дизайн на апартамент или жилищно пространство. В небалансирано пространство човек би се чувствал некомфортно и неприятно. За това, освен в много редки случай, когато това се търси като преднамерен ефект и обикновено некасаещи се до интериорен дизайн на апартамент, винаги се търси балансът.
При балансираният инетриорен дизайн на апартамент или дадено обитавано пространство отделните обекти визуално се сливат, допълват като форма, големина, текстура и форма. Това ще рече, че няма надделяване на едната част от пространството над другата при цялостния интериорен дизайн на апартамента или жилището.

Хармонията при интериорния дизайн на апартамент

Интериорен дизайн на апартамент 03
Интериорен дизайн на апартамент - хармонията като принцип | Източник: Studio Interio
Хармонията при интериорния дизайн на апартамент или дадено пространство се отнася до баланса в него или още визуалния комфорт. Но хармонията също се отнася и до пропорциите и съотношението в размера на отделните обекти един към други, както и към цялостното пространство. Хармонията при интериорния дизайн на апартамент е и повторяемостта на дадени характерни елементи, задаващи “ритъма“ на даденото пространство.
Хармоничният и балансиран интериорен дизайн на апартамент или дадено жилищно пространство озаначава човек да се движи и пребивава свободно в него. При това положение всичките принципи и елементи на дизайна работят заедно, в съзвучие при осъществяването на изкусен и зашеметяващ интериорен дизайн на апартамент.
Автор: Ирена Румен